Pro naše klienty – podnikatele – fyzické osoby vedeme tzv. daňovou evidenci v plném rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy. 

Zpracování a vedení daňové evidence v sobě zahrnuje zejména:

1. daňovou evidenci příjmů a výdajů tj. evidenci všech peněžních a nepeněžních příjmů a výdajů,

2. daňovou evidenci majetku a dluhů (dříve závazků),

3.  související činnosti:

  • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH,
  • zpracování přiznání k DPH dle období (měsíc, kvartál) a souhrnného hlášení,
  • sestavení a odeslání elektronického výpisu z evidence režimu přenesení daňové povinnosti,
  • zpracování a vyhotovení přiznání daně z příjmu fyzických osob vč. příloh,
  • zpracování pravidelných účetních přehledů.