Pro naše klienty  – právnické osoby vedeme účetnictví (dříve podvojné účetnictví)  v kompletním rozsahu a v souladu s platnými právními předpisy. V průběhu roku, v závislosti na zdaňovacím období  DPH, pravidelně klienty seznamujeme se stavem majetku a dluhů (dříve závazků), vývojem výnosů a nákladů za uplynulou část účetního období.

Máme zkušenosti v účtování různých oborů podnikání a služeb:  v oblasti maloobchodního a velkoobchodního prodeje,  stavebnictví, neziskového sektoru aj.

Zpracování a vedení účetnictví v sobě zahrnuje zejména:

  • vedení účetní agendy od převzetí prvotních účetních dokladů ke zpracování výstupních informací v podobě účetních knih, výkazů, eventuálně dalších přehledů,
  • vedení záznamní povinnosti u plátců DPH,
  • zpracování přiznání k DPH dle období (měsíc, kvartál) a souhrnného hlášení,
  • sestavení a odeslání elektronického výpisu z evidence k režimu přenesení daňové povinnosti,
  • sestavení účetní závěrky, tj. rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k účetní závěrce,
  • zpracování a vyhotovení přiznání daně z příjmu právnických osob,
  • výpočet cestovních náhrad při pracovních cestách tuzemských i zahraničních.